Natječaj za odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića " Brela" , Brela raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. ODGOJITELJ (M/Ž) - nepuno radno vrijeme, ( 20 sati tjedno) ) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada najdulje do 30.06.2020.
 2. ODGOJITELJ – POMOĆNIK ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (M/Ž), nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najdulje do 30.06.2020.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Brela" Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“


UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/19-01/03
UR:BROJ: 2147-03-02-19-03
Brela: 15.travnja 2019.g

 

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.travnja 2019.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je oduku:

 

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2019/2020.g.

Od 14.travnja 2019. do 13.svibnja 2019 g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2019.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019/2020 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca svibnja!

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/19-01/04
Ur:broj: 2147-03-02-19/04
Brela; 15.travnja 2019.g.

 

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.travnja 2019.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je odluku:

 

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2019/2020.
Od 15.travnja 2019. do 13.svibnja 2019 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list ( preslik )
 • Domovnicu ( preslik )
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2019.g.

 

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2019.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju ( ako o tome imaju urednu dokumentaciju )
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtićima a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019/2020 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca svibnja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


Natječaj - Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju

Temeljem čl.50.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju


2 izvršitelja na određeno vrijeme od 03.09.2018.g. do 30.06.2019.g. u nepunom radnom vremenu ( ½  radnog vremena )
Prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. Presliku diplome/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ( minimalno SSS ili Viša prvostupanjska )
2. Presliku domovnice
3. Kratki životopis
4. Potvrdu o nekažnjavanju
5. Vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz.čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 94/13 )
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema poseebnom zakonu u prijavi, priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1
21322 BRELA


Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.