NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA BRELA

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića Brela Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA BRELA


Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete:

• za odgajatelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
• ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, ½ radnog vremena.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

• životopis
• presliku diplome
• presliku osobne iskaznice
• dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
• dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine
• izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: branitelji.gov.hr/zaposljavanje, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici.

Prijave na natječaj kandidati moraju slati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Brela“, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela u roku od 15 dana od dana objave natječaja s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“