Natječaj za odgajatelja/icu

KLASA: 601-02/21-01/01
UR.BROJ: 2147-03-02-21-01
U  Brelima,02.08.2021.
Na temelju odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“-Brela od 02.08..2021. g. i članka 26. i točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 
raspisuje se: Dječji vrtić „Anđeo čuvar“-Brela,   Sv. Jurja 1 B, 21 322 Brela

 

   N A T J E Č A J
za  odgajatelja/ icu
DVA IZVRŠITELJ M/Ž – PUNO RADNO VRIJEME NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97)

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti : 

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
  4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  ne starije od šest mjeseci
  1. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
  2. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
  1. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
  2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta 
  3. Životopis i zamolba 

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za odgajatelja“ u roku od  osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu vrtića:  Dječji vrtić „ Anđeo čuvar “,  Sv. Jurja 1B, 21322 Brela.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana 03.08.2021. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Original Natječaja