Natječaj "Pomočnik djeci s teškoćama u razvoju"

Temeljem čl.50 Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

Pomoćnik djeci s teskoćama u razvoju

- 2 izvršitelja na određeno radno vrijeme od 01.09. 2016.g.do 30.06.2017.g u nepunom radom

vremenu ( ½ radnog vremena )

Prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti :

1. Presliku diplome / svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi ( minimalno SSS ili Viša

prvostupanjska )

2. Presliku domovnice

3. Kratki životopis

4. Potvrdu o nekažnavanju

5. Vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz

čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 94/ 13)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi

priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo,te na osnovu toga ima

prednost pod jednakom uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „

TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1

21322 BRELA

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


ODLUKA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 115-02/16-01/03
Ur: broj 2147-03-02-16/03
Brela, 11.05.2016 g.


Temeljem članka 50.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 03.05.2016.g. Upravno vijeće donijelo je

                                           ODLUKU


O obveznom  individualnom razgovoru sa stručnom službom za svu novoupisanu djecu s roditeljima u dogovorenim terminima u Dječjem vrtiću „ Brela „.


Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „ Brela „


                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                                        Ivo Šodan