Natječaj za pedagoga

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar„ - Brela,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  (16 sati mjesečno)  1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste ( pedagogije ) 
 • VSS profesor pedagogije,dipl. pedagog,
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • 1 godina radnog iskustva

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Anđeo Čuvar“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Napomena:Natječaj je objavljen 29.studenog. 2021.na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa:601-02/21-01/04
Ur:broj:2147-03-02-21/04

Original natječaja


Natječaj za odgojitelja/cu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto 

 

 1. ODGOJITELJ (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  ( 20 sati tjedno) ) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka ravnatelja u skupinu.

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj  prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
 • ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 •  ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.*

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Anđeo Čuvar“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Napomena: Natječaj je objavljen 29.studenog.2021.na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opširnije...

Obavijest o izboru kandidata 11.11.2021.

Dječji vrtić "ANĐEO ČUVAR” BRELA
KLASA: 601-03/21-01
URBROJ: 2147/03-03-21/01
Brela, 11.studenog. 2021.g

 

PREDMET: - Obavijest o izboru kandidata
                     - dostavlja se

 

Poštovani,

U svezi natječaja  objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje  i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ustanove od 22.10.2021. do 30.10.2021., na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11.11.2021. donesena je odluka o izboru kandidata:

 • za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž), puno radno vrijeme, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme zbog potrebe procesa rada, rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi  program predškolskog odgoja, izabrane su:


  Jelena Bartulović i Diana Urlić

 • za poslove spremačice -1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme, ½ radnog vremena zbog potrebe procesa rada izabrana je:


  Milena Tomaš


Izabrani kandidati ispunjavaju natječajne uvjete.

Sudionik natječaja koji nije izabran, a koji smatra da je u postupku izbora bilo povrede odredaba Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili drugih propisa, odnosno da izabrani kandidat ne ispunjava uvjete natječaja, može zatražiti od Prosvjetne inspekcije nadzor i preispitivanje provedbe istog.

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima natječaja, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "ANĐEO ČUVAR" BRELA.

 

S poštovanjem, 

 Ravnateljica:  

Antonija Ivanac  

 Predsjednik Upravnog vjeća

Katija Bašić Marić

                                                                                                   

Dostaviti:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje - Makarska
2. Web stranica Vrtića
3. Svim kandidatima natječaja
4. Pismohrana - ovdje      

                                                   

Opširnije...

Natječaj za spremačicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13 i 98/19. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,na sjednici održanoj 19.10 2021  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
SPREMAČICE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, (20 sati tjedno) nepuno radno vrijeme ( ½ )  UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću ( N.N 133/97 ) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar „-Brela

Probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( dokaz o završenoj osnovnoj školi )
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci )
 • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.2) i Potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.4 )
 • Dokaz o radnom stažu : elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana.

 Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici ) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:

Dječji vrtić „ Anđeo čuvar „- Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela.

 Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje  samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

 NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar“-Brela dana 22.listopada.2021.g.

 KLASA: 601-01/21-01/02

UR:BROJ : 2147-03-02-21/02

Opširnije...