Obavijest o izboru kandidata

Dječji vrtić " ANĐEO ČUVAR” BRELA
KLASA: 601-03/22-04
URBROJ: 2147/03-03-22/04
Brela, 02.veljače. 2022.g

PREDMET:   - Obavijest o izboru kandidata
                       - dostavlja se

 

Poštovani,

U svezi natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ustanove od 18.02.2022. do 26.02..2022., na sjednici Upravnog vijeća održanoj 02.03.2022. donesena je odluka o izboru kandidata:

 

 •  za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž), nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme ½ radnog vremena zbog potrebe procesa rada do 31.kolovoza 2022.g , rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi program predškolskog odgoja, izabrana je:

 

Verica Mamužić

  Izabrani kandidati ispunjavaju natječajne uvjete.

Sudionik natječaja koji nije izabran, a koji smatra da je u postupku izbora bilo povrede odredaba Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili drugih propisa, odnosno da izabrani kandidat ne ispunjava uvjete natječaja, može zatražiti od Prosvjetne inspekcije nadzor i preispitivanje provedbe istog.

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima natječaja, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "ANĐEO ČUVAR" BRELA.

S poštovanjem,

 


Ravnateljica:
Antonija Ivanac

Predsjednik Upravnog vjeća
 Katija Bašić Marić

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje - Makarska
2. Web stranica Vrtića
3. Svim kandidatima natječaja
4. Pismohrana - ovdje


Natječaj za radno mjesto odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela , raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. ODGOJITELJ (M/Ž) – nepuno radno vrijeme, ( 20 sati tjedno)  1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog potrebe procesa trajanja rada do 31.kolovoza 2022.g.

 Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.*
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Anđeo Čuvar“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Napomena: Natječaj je objavljen 18.velječe.2022.na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa:601-02/22-02/04
Ur:broj:2147-03-02-22/04

Original naječaja


Natječaj za zdravstvenog voditalja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto 

 

1. ZDRAVSTVENOG VODITELJA - (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  ( 16 sati mjesečno)  1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva,studij u kojem je stečena viša stručna sprema
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • 1 godina radnog iskustva

Kandidati uz prijavu na natječaj  prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Anđeo Čuvar“ Brela, Sv. Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Napomena:Natječaj je objavljen 29.studenog 2021.na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Klasa:601-02/21-01/05
Ur:broj:2147-03-02-21/05

Original natječaja


Natječaj za pedagoga

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar„ - Brela,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  (16 sati mjesečno)  1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste ( pedagogije ) 
 • VSS profesor pedagogije,dipl. pedagog,
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • 1 godina radnog iskustva

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Anđeo Čuvar“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Napomena:Natječaj je objavljen 29.studenog. 2021.na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klasa:601-02/21-01/04
Ur:broj:2147-03-02-21/04

Original natječaja