Pedagoška godina 2021/2022

PEDAGOŠKA GODINA 2021/2022 U D.V. „ ANĐEO ČUVAR „  BRELA , POČINJE 01.RUJNA 2021.G.

 

Djeca s prebivalištem u Brelima koja su do 31.kolovoza navršila 3 godine uz uredno predanu i ispunjenu dokumentaciju, ostvarila su pravo polaska u D.V. „ ANĐEO ČUVAR „ BRELA!


Obavijest o izboru kandidata

Dječji vrtić " ANĐEO ČUVAR” BRELA

KLASA: 601-03/21-01

URBROJ: 2147/03-03-21/01

Brela, 24.kolovoza 2021.g

 

PREDMET: - Obavijest o izboru kandidata

                      - dostavlja se

 

Poštovani,

 

U svezi natječaja  objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje  i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ustanove od 03.08.2021. do 11.08.2021., na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24.08.2021. donesena je odluka o izboru kandidata: • za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž), puno radno vrijeme, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme zbog potrebe procesa rada , rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi  program predškolskog odgoja, izabrane su:

 

Jelena Bartulović i Diana Urlić • za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž) nepuno radno vrijeme ½ radnog vremena  do 30.lipnja 2022.g zbog potrebe procesa rada, rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi program predškolskog odgoja , 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30.lipnja 2022.g izabrana je:

 

Verica Mamužić

 

 • za poslove spremačice -1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme, ½ radnog vremena zbog potrebe procesa rada izabrana je:Milena Tomaš

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto spremačice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13 i 98/19. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto 

 

 1. SPREMAČICE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme , ( 20 sati tjedno )nepuno radno vrijeme ( ½ )  

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću ( N.N 133/97 ) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar „-Brela

Probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( dokaz o završenoj osnovnoj školi )
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci )
  1. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.2 )
  2. Potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.4 )
 • Dokaz o radnom stažu : elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici ) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:
Dječji vrtić „ Anđeo čuvar „- Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje  samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar“-Brela dana 03.08.2021.g.

Opširnije...

Natječaj za odgojitelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
 za radno mjesto 

 

 1. ODGOJITELJ (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  ( 20 sati tjedno) ) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada najdulje do 30.06.2022.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 Kandidati uz prijavu na natječaj  prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.*

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Brela“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Opširnije...