UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Trg žrtava Domovinskog rata 1
Klasa: 601-01/20-01/02
Ur:broj: 2147-03-02-20/02
Brela; 04.svibnja 2020.g

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića "Brela" na sjednici održanoj 04.svibnja. 2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je odluku

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2020/2021.
Od 05.svibnja 2020. do 29.svibnja 2020 g.

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2020.g.(ovisno o situaciji)

Svi primljeni korisnici  dužni su do 31.kolovoza 2020.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

 Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju ( ako o tome imaju urednu dokumentaciju )
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti na stranicama vrtića ili osobno u vrtićima, a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Prije preuzimanja najaviti se telefonom (021-618-799 ili 021-618-660). Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020/2021 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.g.

DJEČJI VRTIĆ 'BRELA'
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/20-01/02
UR:BROJ: 2147-03-02-20-02
Brela: 05.svibnja 2020.g.

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.svibnja. 2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je oduku:

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2020/2021.g.
Od 05.svibnja.2020 do 29.svibnja 2020 g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.(pri preuzimanju najaviti dolazak telefonom na broj 021-618-799 i 021-619-660)

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2020.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020/2021 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja!

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


Natječaj za odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića " Brela" , Brela raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. ODGOJITELJ (M/Ž) - nepuno radno vrijeme, ( 20 sati tjedno) ) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada najdulje do 30.06.2020.
 2. ODGOJITELJ – POMOĆNIK ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (M/Ž), nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ), 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najdulje do 30.06.2020.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Brela" Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“


UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
Trg žrtava Domovinskog rata 1
KLASA: 601-01/19-01/03
UR:BROJ: 2147-03-02-19-03
Brela: 15.travnja 2019.g

 

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ na sjednici održanoj 04.travnja 2019.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Brela „ donijelo je oduku:

 

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2019/2020.g.

Od 14.travnja 2019. do 13.svibnja 2019 g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić.

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2019.g. uplatiti upisninu ( uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2019/2020 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića „ Brela „ tijekom mjeseca svibnja!

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

Ravnateljica:
Antonija Ivanac