Natječaj - Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju

Temeljem čl.50.Statuta Dječjeg vrtića „ Brela „ Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
Pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju


2 izvršitelja na određeno vrijeme od 03.09.2018.g. do 30.06.2019.g. u nepunom radnom vremenu ( ½  radnog vremena )
Prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. Presliku diplome/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ( minimalno SSS ili Viša prvostupanjska )
2. Presliku domovnice
3. Kratki životopis
4. Potvrdu o nekažnjavanju
5. Vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz.čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 94/13 )
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema poseebnom zakonu u prijavi, priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „ BRELA „
TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 1
21322 BRELA


Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.