Obavijest o izboru kandidata

Dječji vrtić " ANĐEO ČUVAR” BRELA

KLASA: 601-03/21-01

URBROJ: 2147/03-03-21/01

Brela, 24.kolovoza 2021.g

 

PREDMET: - Obavijest o izboru kandidata

                      - dostavlja se

 

Poštovani,

 

U svezi natječaja  objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje  i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ustanove od 03.08.2021. do 11.08.2021., na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24.08.2021. donesena je odluka o izboru kandidata: • za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž), puno radno vrijeme, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme zbog potrebe procesa rada , rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi  program predškolskog odgoja, izabrane su:

 

Jelena Bartulović i Diana Urlić • za poslove radnog mjesta odgojitelja (M/Ž) nepuno radno vrijeme ½ radnog vremena  do 30.lipnja 2022.g zbog potrebe procesa rada, rad u odgojnoj skupini u kojoj se provodi program predškolskog odgoja , 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30.lipnja 2022.g izabrana je:

 

Verica Mamužić

 

 • za poslove spremačice -1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme, ½ radnog vremena zbog potrebe procesa rada izabrana je:Milena Tomaš

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto spremačice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13 i 98/19. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto 

 

 1. SPREMAČICE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme , ( 20 sati tjedno )nepuno radno vrijeme ( ½ )  

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću ( N.N 133/97 ) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar „-Brela

Probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( dokaz o završenoj osnovnoj školi )
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci )
  1. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.2 )
  2. Potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.4 )
 • Dokaz o radnom stažu : elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici ) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:
Dječji vrtić „ Anđeo čuvar „- Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje  samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Anđeo čuvar“-Brela dana 03.08.2021.g.

Opširnije...

Natječaj za odgojitelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( "Narodne novine" broj 10/97, 107/97. i 94/13. ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar „- Brela ,  raspisuje

NATJEČAJ
 za radno mjesto 

 

 1. ODGOJITELJ (M/Ž) – nepuno radno vrijeme,  ( 20 sati tjedno) ) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog potrebe procesa rada najdulje do 30.06.2022.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 Kandidati uz prijavu na natječaj  prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • izjava o ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.*

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku  ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Brela“ Brela, Sv.Jurja 1B, 21322 Brela s naznakom „Za natječaj“

Opširnije...

Natječaj za odgajatelja/icu

KLASA: 601-02/21-01/01
UR.BROJ: 2147-03-02-21-01
U  Brelima,02.08.2021.
Na temelju odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“-Brela od 02.08..2021. g. i članka 26. i točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 
raspisuje se: Dječji vrtić „Anđeo čuvar“-Brela,   Sv. Jurja 1 B, 21 322 Brela

 

   N A T J E Č A J
za  odgajatelja/ icu
DVA IZVRŠITELJ M/Ž – PUNO RADNO VRIJEME NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97)

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti : 

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  ne starije od šest mjeseci
 1. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
 2. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 1. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta 
 3. Životopis i zamolba 

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za odgajatelja“ u roku od  osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu vrtića:  Dječji vrtić „ Anđeo čuvar “,  Sv. Jurja 1B, 21322 Brela.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana 03.08.2021. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opširnije...