Natječaj za odgajatelja/icu

KLASA: 601-02/21-01/01
UR.BROJ: 2147-03-02-21-01
U  Brelima,02.08.2021.
Na temelju odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“-Brela od 02.08..2021. g. i članka 26. i točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 
raspisuje se: Dječji vrtić „Anđeo čuvar“-Brela,   Sv. Jurja 1 B, 21 322 Brela

 

   N A T J E Č A J
za  odgajatelja/ icu
DVA IZVRŠITELJ M/Ž – PUNO RADNO VRIJEME NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN broj 133/97)

UVJETI:

Uz prijavu obvezno priložiti : 

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  ne starije od šest mjeseci
 1. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2)
 2. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4)
 1. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta 
 3. Životopis i zamolba 

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj za odgajatelja“ u roku od  osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu vrtića:  Dječji vrtić „ Anđeo čuvar “,  Sv. Jurja 1B, 21322 Brela.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti , moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana 03.08.2021. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opširnije...

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021/2022.

DJEČJI VRTIĆ "BRELA"
Sv.Jurja 1 B
Klasa: 601-01/21-01/03
Ur:broj: 2147-03-02-20/03
Brela; 10.svibnja 2021.g

Na temelju čl.18.Statuta Dječjeg vrtića "Brela" na sjednici održanoj 10.svibnja. 2021.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je odluku

 

UPIS DJECE - NOVIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2021/2022.
Od 11.svibnja 2021. do 31.svibnja 2021 g.

 

Novi korisnici obvezni su uz popunjenu prijavnicu priložiti:

 • Rodni list (preslik)
 • Domovnicu (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
 • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
 • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu
 • Liječničko uvjerenje dostaviti do 30. Lipnja 2021.g.

Svi primljeni korisnici  dužni su do 31.kolovoza 2021.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će se kao odustajanje od upisa.

Prednost pri upisu imaju:

 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca roditelja žrtava Domovinskog rata
 • Djeca samohranog zaposlenog roditelja
 • Djeca s teškoćama u razvoju (ako o tome imaju urednu dokumentaciju)
 • Djeca u godini pred polazak u školu
 • Djeca koja primaju dječji doplatak

Prijavnice se mogu preuzeti u vrtiću ili preuzeti sa stranice vrtića a boduju se samo dokumenti priloženi uz prijavu. Prije preuzimanja najaviti se telefonom (021-266-196). Dokumenti priloženi nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021/2022 biti će objavljeni na oglasnim pločama i na web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021/2022.g.

DJEČJI VRTIĆ 'BRELA'
Sv.Jurja 1B
KLASA: 601-01/21-01/02
UR:BROJ: 2147-03-02-21-02
Brela: 10.svibnja 2021.g.

 

Temeljem čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića "Brela" na sjednici održanoj 10.svibnja. 2021.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Brela" donijelo je oduku:

 

UPIS DJECE - DOSADAŠNJIH KORISNIKA U DJEČJI VRTIĆ BRELA

Za pedagošku godinu 2021/2022.g.
Od 11. svibnja 2021. do 31.svibnja 2021. g.

 

Dosadašnji korisnici, ukoliko žele nastaviti korištenje usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu, dužni su uredno popuniti prijavnicu i pravovremeno je predati u vrtić. (prijavnice za upis mogu se preuzeti u ustanovi osobno ili na stranici vrtića www.dvb.hr)

Korisnici koji nisu podmirili svoju obvezu plaćanja korištenja usluga vrtića, gube pravo daljnjeg nastavka korištenja usluga.

Svi primljeni korisnici dužni su do 31.kolovoza 2021.g. uplatiti upisninu (uplatnice će biti dostavljene na kućnu adresu ).

Nepodmirivanje obveza spram vrtića tumačiti će e kao odustajanje od upisa.

Pravo upisa podrazumijeva i podmirivanje svih obveza korisnika usluge prema Osnivaču Općini Brela.

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021/2022 biti će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića "Brela" tijekom mjeseca lipnja!

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Tade Jakir

 

Ravnateljica:
Antonija Ivanac


NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA BRELA

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića Brela Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA BRELA


Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete:

• za odgajatelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
• ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, ½ radnog vremena.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

• životopis
• presliku diplome
• presliku osobne iskaznice
• dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
• dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine
• izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
• potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: branitelji.gov.hr/zaposljavanje, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici.

Prijave na natječaj kandidati moraju slati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Brela“, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela u roku od 15 dana od dana objave natječaja s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“